You are here: Home > ข่าวประกวดราคา > ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ปร.4 ปร.5 ประมาณการ (1) ประมาณการ (2) ประมาณการ (3) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายงานการประชุม (1) รายงานการประชุม (2) รายงานการประชุม (3) รายงานการประชุม (4) รายงานผลการพิจารณา (2) รายงานผลการพิจารณา (3) รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ (1)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS