องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้กำหนดจัดประชุมประชาคมโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาหรือความต้องการ

ประกาศออกประชาคม
Share: