วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายพีระพงษ์ เหง้าบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เป็นประธานในที่ประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคประชาคม เพื่อติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

Share: