วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นำโดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยใช้หลักการ ๓ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ๓ Rs และกิจกรรมเคาะประตูบ้าน เพื่อกระตุ้นหรือสร้างความตื่นตัวการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างจริงจัง ถูกต้อง และต่อเนื่อง

Share: