ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 9

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง (2)
ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน รางระบายน้ำ หมู่ 9
ปร.4รางระบายน้ำ หมู่ 9
ปร.5รางระบายน้ำ ม.9
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(2)
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Share:

Author: admin