ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระยบายน้ำ หมู่ 5

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง (2)
ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน รางระบายน้ำ ม.5
ปร.4 รางระบายน้ำ หมู่ 5
ปร.5 รางระบายน้ำ หมู่ 5
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(2)
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Share:

Author: admin