You are here: Home > ข่าวประกวดราคา > ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระยบายน้ำ หมู่ 5

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระยบายน้ำ หมู่ 5

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง (2)
ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน รางระบายน้ำ ม.5
ปร.4 รางระบายน้ำ หมู่ 5
ปร.5 รางระบายน้ำ หมู่ 5
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(2)
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS