วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้เชิญผู้แทนชุมชนตามประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

Share: