ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูงรัง

ขอเชิญประชุมกำหนดราคากลาง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตารางแสดงวงเงิน ปร.4ถนนลูกรังพิมานท่า – ปากบัง ปร.5ซ่อมแซมถนนลูกรังพิมานท่า-ปากบัง ประมาณการโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายงานผลการพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากล

Share:

Author: admin