วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิมาน ได้เข้าร่วมโครงการ เฝ้าระวัง รู้เท่าทัน สูงวัยห่างไกลโรค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงวัยได้รู้จัก การดูแลตัวเองทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อน เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถดูแลตัวเอง และวิธีการเฝ้าระวังตัวเองเพื่อให้ห่างไกลจากโรคต่างๆได้

Share: