วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) “งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น” เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในฐานงานทรัพยากรแผ่นดิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้นำ ประชาชนในพื้นที่ ในการอนุรักษ์พืชประจำถิ่น

Share: