วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้เข้าร่วมการอบรมความรู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรม สร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร่วมกับนางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ การอบรมเกี่ยวกับสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว ความเสมอภาคทางเพศ และการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว/ชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๙๘ คน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

Share: