เว็บบอร์ด

สอบถามเรื่องเด็กแรกเกิด

Quote

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

Quote
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หญิงตั้งครรภ์/มารดา
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา/ผู้ปกครอง
  3. สำเนาสมุดบันทึกสีชมพู (หน้า 1)
  4. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
  5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุงไทย/ออมสิน/ธกส. (ที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน)
  6. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)
  7. สำเนาบัตร อสม.
  8. สำเนาบัตรผู้ใหญ่บ้าน