หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Share:

Author: admin