ระบบการให้ความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออนไลน์

1.ข้อมูลให้ความคิดเห็น

2.ข้อคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออนไลน์

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.