Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติอบต. งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมา…

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติอบต.

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือ…

Continue Reading...