Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติอบต. งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1 2 รายงานผลการใช้จ่ายงบป…

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติอบต.

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่…

Continue Reading...