Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งบรายรับ-รายจ่ายประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมา…

Continue Reading...
Posted in แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามรอบ 6 เดือ…

Continue Reading...