ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน จะดำเนินการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวน เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ –พ.ศ.๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม ๒๕๖7 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประกาศประชาคมสัดส่วน
admin

Share: