17-20สค63​ โครงการ​ปัน​สุข​ ผู้สูงอายุ​4.0​ (ด้านอาชีพ)​ โดยสำ​นักงาน​พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของมนุษย​์​จังหวัด​นครพนม​ ร่วมกับ​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​พิมาน​ ณ​ ศูนย์​พัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​และ​ส่ง​เ​ส​ร​ิ​มอาชีพ​ผู้​สูง​อา​ยุต​ำ​บล​พิมาน

Share: