องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล ประชาชนตำบลพิมาน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอถอนสภาพ และการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงหนองป่าช้าสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน และผู้เข้าร่วมประชาคมทุกคนได้มีมติเห็นชอบการขอถอนสภาพ และการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงหนองป่าช้าสาธารณะประโยชน์

Share: