ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 24 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บ้านเรือนของประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

admin

Share: