วันที่ 27 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันบริเวณบ้านเรือนประชาชน และมอบทรายอะเบท เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

admin

Share: