องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอนาแก /สถานีตำรวจภูธรนาแก /ตำรวจภูธรจังหวัดครพนม/ ตำรวจภูธรภาค 4 / กำนันผู้ใหญ่บ้าน /กลุ่ม อสม. และโรงเรียนบ้านจอมมณี ฯลฯ ร่วมกันเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “26 มิถุนายน” และเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายา

admin

Share: