องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน จะดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) โดยจะมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ในตำบลพิมาน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึง 8 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านเรือนของประชาชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ประกาศประชาสัมพันธ์
admin

Share: