การกำหนดนโยบาย “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กเล็ก ได้ตระหนักถึงเรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่ และเพื่อการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share: