มาตรการการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานต่อไป

Share: