วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมกับชุมชนบ้านพิมาน หมู่ที่ ๑ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ ชุมชนบ้านพิมาน หมู่ที่ ๑ จากการนำเสนอผลการดำเนินงานและลงสำรวจพื้นที่จริง โดยชุมชนบ้านพิมาน หมู่ที่ ๑ ผ่านการประเมินและชนะเลิศระดับภาค และเป็น ๑ ใน ๑๗ ชุมชนทั่วประเทศ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดในรอบระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดเล็ก (กลุ่ม S)

admin

Share: