วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายกบัญชา ศรีชาหลวง พร้อมคณะ มอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 ราย 1.นายเทือง วงค์ตาทำ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ต.พิมาน 2. นางเพชรบูรณ์ วงค์คำจันทร์ บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 3 3.นางคำผอง ชาเครือ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 3

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายกบัญชา ศรีชาหลวง พร้อมคณะ มอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 ราย

1.นายเทือง วงค์ตาทำ บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ต.พิมาน

2. นางเพชรบูรณ์ วงค์คำจันทร์ บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 3

3.นางคำผอง ชาเครือ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 3

admin

Share: