โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖b เพื่อทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Admin

Share: