วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายระดมความคิดเห็น โครงการนครพนมโมเดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์การเรียน” มาตรา 12 กัยการศึกษาทางเลือกของประเทศไทย ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในครั้งนี้สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) “เราจะไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลัง เด็กทุกคนต้องการได้รับการพัฒนาที่ดี”

Share: