วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม) โครงการภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยการสอนทำตะกร้าจากเส้นพลาสติกเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุตำบลพิมาน ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิมาน โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

admin

Share: