วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพิมาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพไพรวัลย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยศรี ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก ฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ผู้นำชุมชน อสม.ผู้ปกครอง และทีมงานสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน และเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

admin

Share: